Nadzór geotechniczny to coraz ważniejszy segment naszej działalności. Szczególnie nacisk kładziemy na badanie podłoża pod posadzkami przemysłowymi. Wycena odbywa się na podstawie cen jednostkowych za poszczególne badania, lub ceny ryczałtowej za cały nadzór. Formą rozliczenia jest raport dzienny, lub dziennik obsługi geotechnicznej budowy.

 Wykonujemy:

  • Sprawdzenie zgodności warunków gruntowo – wodnych z założeniami projektowymi. Najczęściej są to standardowe badania polegające na wykonaniu otworów badawczych i sondowań dynamicznych.
  • Ocena przydatności gruntów dla budowy nasypów –   najczęściej badamy grunty piaszczyste, a ramach tego zagadnienia często wykonujemy dodatkowe wiercenia w poszukiwaniu odpowiedniego kruszywa. Wykonywane są badania uziarnienia, w oparciu o wyniki określamy dwa podstawowe parametry: wskaźnik różnoziarnistości Cu, wskaźnik krzywizny uziarnienia Cc. Stosujemy również aparat Proctora w celu oznaczenia maksymalnej gęstości objętościowej kruszywa.
  • Badania nośności i zagęszczenia nasypów budowlanych przy użyciu płyty sztywnej , dynamicznej, sondy dynamicznej i badan laboratoryjnych. Preferujemy  wykonanie poligonów doświadczalnych z oceną rodzaju użytego kruszywa, oznaczeniem wilgotności optymalnej oraz technologią wykonania nasypu.